Cockpit for Evaluation

" Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. "
slider image

Cockpit : Login

ร.ร.ในสังกัดเข้าระบบโดยใช้ username และ password ที่แจ้งทางบันทึกข้อความใน e-office กรณียังไม่ทราบให้ใช้ username=username และ password =password ได้ชั่วคราวจนถึงสิ้นปี พ.ศ.2560


  

การบริหารการจัดสอบ ปีการศึกษา 2560

การบริหารการจัดสอบ ปีการศึกษา 2560

สพป.นนทบุรี เขต 2 รับผิดชอบและดำเนินการบริหารและจัดสอบโดยยังคงแนวทางหลักๆ คล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมา โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดของการจัดสอบแต่ละประเภทดังนี้

1. การทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 รับผิดชอบและจัดสอบโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เอกชน และท้องถิ่น ยังคงจำนวนสนามสอบไว้ใกล้เคียงเดิม มีการยุบรวมสนามสอบบางแห่งเพื่อให้เหมาะสมมากขึ้น และจะพิจารณาเพิ่มเติมการสลับกรรมการจาก ร.ร.ต่างสังกัดให้มากขึ้น ศูนย์ประสานการสอบอำเภอจะประชุมชี้แจงการจัดสอบแก่กรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้ง

2. การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ป.3 รับผิดชอบและจัดสอบโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เอกชน(ที่สมัครใจ) กำหนดทุก ร.ร.เป็นสนามสอบ (ร.ร.ต้องส่งข้อมูล นร. และ ห้องเรียนล่วงหน้า ที่ http://nt.obec.go.th)

3. การสอบอ่าน ป.1 รับผิดชอบและจัดสอบโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เอกชน(ที่สมัครใจ) กำหนดทุก ร.ร.เป็นสนามสอบ (ร.ร.ต้องส่งข้อมูล นร. และ ห้องเรียนล่วงหน้า ที่ http://nt.obec.go.th)

4. การสอบข้อสอบกลาง ดำเนินการจัดสอบในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ส่วนร.ร.เอกชนเป็นไปตามความสมัครใจ (รายการนี้มีค่าใช้จ่าย)

5. การสอบ pre O-NET จัดสอบให้เฉพาะ ร.ร.สพฐ.ในสังกัด หลังการสอบร.ร.ต้องตรวจคะแนนส่งผลสอบให้เขตเพื่อสรุปส่งให้ สพฐ.ต่อไป เขตพื้นที่ กำหนดให้ ร.ร.สอบ ภายในเดือน ธ.ค. 60 กรณีไม่พร้อม อนุโลมให้ถึงวันที่ 10 ม.ค.61 และส่งผลตามแบบบันทึกคะแนน(ไฟล์ excel) ให้เขตพื้นที่ภายในวันที่ 10 ม.ค.61

ดาวน์โหลดปฏิทินรวมการจัดสอบทั้งหมด
รายละเอียดและการดำเนินการของการจัดสอบแต่ละรายการจะทยอยแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ด้านล่าง

(เริ่มโพสต์เมื่อ : 2017-11-03 02:15:44 เพิ่มเติมแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ : 2018-01-04 09:28:56)

การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

1. ปฎิทินการจัดสอบ ปีการศึกษา 2560

2. แบบฟอร์มสำหรับสนามสอบเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมการระดับสนามสอบ

3. หนังสือแจ้ง ร.ร.ทุกสังกัดในความรับผิดชอบของศูนย์สอบ O-NET สพป.นนทบุรี เขต 2 เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

     3.1 หนังสือแจ้งต้นสังกัด  หนังสือแจ้ง ร.ร. 

     3.2 บัญชีจำนวนบุคลากรที่ขอให้สนามสอบเสนอรายชื่อ ฉบับปรับแก้ไข 

     3.3 จำนวน น.ร.และครูควบคุม(สำหรับ ร.ร.ที่ต้องนำ น.ร.ป.6 เดินทางไปสอบ)

 ►ภายในวันที่ 5 ม.ค.2561

 

 *** ศูนย์สอบฯ สพป.นนทบุรี เขต 2 เปิดรับรายชื่อช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น ไม่ได้เปิดรับทาง อีเมล์ ไลน์ หรืออื่นๆ

 

4. สทศ.เปิดให้สถานศึกษาแจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET 5-15 ม.ค.2561 เฉพาะกรณีย้ายสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานปกติ

 

(เริ่มโพสต์เมื่อ : 2017-11-03 02:15:27 เพิ่มเติมแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ : 2018-01-08 15:25:36)

การทดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

การทดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

1. ปฏิทินการจัดสอบ NT'2560

2. สรุปวิธิการส่งข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน 

(เริ่มโพสต์เมื่อ : 2017-11-03 02:15:05 เพิ่มเติมแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ : 2017-11-16 10:19:15)

การสอบอ่านออก ป.1 ปีการศึกษา 2560

การสอบอ่านออก ป.1 ปีการศึกษา 2560

  1. ปฏิทินการจัดสอบ อ่านออก ป.1 ปีการศึกษา 2560

  2. สรุปวิธีการนำเข้าข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน

  3. เขตพื้นที่ กำหนดวันสอบ วันที่ 21 ก.พ. 61

(เริ่มโพสต์เมื่อ : 2017-11-03 02:14:18 เพิ่มเติมแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ : 2017-12-19 15:33:02)

การสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560

การสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560

1. ปฏิทินการสอบข้อสอบกลาง '2560

2. เขตพื้นที่ กำหนดวันสอบ มัธยม  12-ก.พ. 61 (กรณีเวลาสอบวันเดียวไม่พอจะสอบวันที่ 13 ด้วย) ,ระดับประถมสอบ 28 ก.พ. 61

(เริ่มโพสต์เมื่อ : 2017-11-03 02:13:44 เพิ่มเติมแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ : 2017-12-19 15:36:43)

ข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล ทดสอบฯ ประเมินคุณภาพนักเรียน ฯลฯ

รายสะดวก &

การทดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

  วันสอบ = 7 มีนาคม 2561

  ประกาศผล = 30 เมษายน 2561

  ส่งข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ NT Access = รอ สพฐ.แจ้งวันเวลา

  ดาวน์โหลดโครงสร้าง 

 

การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน

อย่าลืมตรวจสอบรายชื่อ เพิ่ม ลด ในช่วงเดือนตุลาคม (ถ้าเพิ่มลดในช่วงเวลานี้  สทศ.จะพิมพ์ชื่อในกระดาษคำตอบ เลยช่วงนี้ไปแล้ว=ไม่มี)

โครงสร้างข้อสอบ

          ประถมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

สถาบันทดสอบฯ (สทศ.) ได้ประกาศผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ของชั้น ป.6 และ ม.3 แล้ว ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล (Cockpit for Evaluation) ได้นำผลค่าสถิติเข้าในระบบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ผลการทดสอบ ...

คะแนนโดยรวมในระดับชั้น ป.6 คะแนนสูงกว่าระดับ สพฐ.ทุกวิชา แต่สูงกว่าระดับประเทศ เพียงวิชาเดียว ส่วนระดับชั้น ม.3 ต่ำกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศทุกวิชา

จำนวน ร.ร.ที่มีคะแนนรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ  ในชั้น ป.6 น้อยกว่าปีก่อน 3 วิชา , ในชั้น ม.3 น้อยกว่าปีก่อน 3 วิชา เช่นเดียวกัน

 

โครงสร้างแบบประเมินฯ NT /ข้อสอบกลาง/และคู่มือการสอบอ่าน ป.1-4 ปีการศึกษา 2559

เพื่อให้โรงเรียนได้เตรียมการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 , / การสอบด้วยข้อสอบกลาง ป.2 , 4 , 5 และ ม.2 / และการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.1-4 ปีการศึกษา 2559 จึงขอให้ศึกษาวิธีการประเมิน/ทดสอบ จากเอกสารที่แนบต่อไปนี้ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวได้รวมส่วนที่เป็นโครงสร้างของแบบทดสอบแต่ละวิชาไว้ด้วยแล้ว จึงขอให้ครู-อาจารย์ได้ศึกษาเอกสารที่แนบมาในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด)

คู่มือการประเมินผลฯด้วยข้อสอบกลางปีกศ2559

ร่างคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ป1-4ปี2559

Test Blueprint (NT-2559)

รูปแบบ/โครงสร้างแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

   เชิญดาวน์โหลดไฟล์ รูปแบบ/โครงสร้างแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

  ประถมศึกษาปีที่ 6

  มัธยมศึกษาปีที่ 3


Web Link

  • สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
  • กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผล
    การเรียนรู้ สวก. สพฐ.
  • สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ (สทศ.)
  • เว็บไซท์วัดผลดอทคอม
  • เว็บไซท์หลักสูตรแกนกลาง51(พักหลังเว็บนี้กลายเป็นเว็บมั่วทุกอย่างไปแล้ว อาจหาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรฯ 51 ยากสักหน่อย ต้องทำใจ ประเทศไทย)