เอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ในหลักสูตรแกนกลางฯ 2551
( ใช้ IE ให้คลิกขวาเลือก save target as ใช้ FireFox ให้คลิกขวา เลือก บันทึกลิงค์เป็น)หลักสูตร และแนวการปฏิบัติในการวัดผลฯ ตามหลักสูตร (เอกสารที่เผยแพร่เป็นทางการของ สวก. สพฐ.)

รายการ
ดาวน์โหลด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51r.pdf (5.62 Mb)Click !!!
แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์51r.pdf (2.5 Mb)Click !!!
แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน51r.pdf (1.9 Mb)Click !!!
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้51r.pdf (4.34 Mb)Click !!!


ไฟล์หนังสือราชการ/เอกสารเกี่ยวกับการวัดผลฯ ในหลักสูตร

รายการ
ดาวน์โหลด
ซักซ้อมความเข้าใจเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ศธควบคุมและบังคับแบบ.pdf (176.78 Kb)Click !!!
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง.pdf (226.62 Kb)Click !!!
Created by W. PDK กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต 2

04/2010