รายงานผลการทดสอบ/ประเมินคุณภาพนักเรียน
O-NET , NT , LAS ปีการศึกษา 2552O-NET

รายการ
ดาวน์โหลด
M3_53ค่าสถิติระดับศูนย์สอบแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้.pdfClick !!!
M3_53ค่าสถิติระดับศูนย์สอบแยกตามสาระการเรียนรู้.pdfClick !!!
M3_53ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับศูนย์สอบ.pdfClick !!!
P6_53ค่าสถิติระดับศูนย์สอบแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้.pdfClick !!!
P6_53ค่าสถิติระดับศูนย์สอบแยกตามสาระการเรียนรู้.pdfClick !!!
P6_53ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับศูนย์สอบ.pdfClick !!!
(ผลระดับโรงเรียนและระดับนักเรียนของการสอบ O-NET ให้ไปดาวน์โหลดจากระบบประกาศผลของ สทศ.)

NT ป.3 ภาคปรนัย

รายการ
ดาวน์โหลด
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดกลาง.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดเล็ก.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัดท้องถิ่น ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบย่อ).xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบเต็ม).xlsClick !!!
p3_52ผลการประเมินระดับนักเรียน.zipClick !!!


NT ป.3 ภาคปฎิบัติ

รายการ
ดาวน์โหลด
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดกลาง.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดเล็ก.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัดท้องถิ่น ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบย่อ).xlsClick !!!
p3_52ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบเต็ม).xlsClick !!!
p3_52ผลการประเมินระดับนักเรียน.zipClick !!!


NT ม.1 (คุณลักษณะฯ)

รายการ
ดาวน์โหลด
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดกลาง.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดเล็ก.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบย่อ).xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบเต็ม).xlsClick !!!
m1_53ผลการประเมินระดับนักเรียน.zipClick !!!


NT ม.1 (ภาคปฏิบัติ)

รายการ
ดาวน์โหลด
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดกลาง.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดเล็ก.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด.xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบย่อ).xlsClick !!!
m1_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบเต็ม).xlsClick !!!
m1_53ผลการประเมินระดับนักเรียน.zipClick !!!


LAS ป.2

รายการ
ดาวน์โหลด
p2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด.xlsClick !!!
p2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดกลาง.xlsClick !!!
p2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดเล็ก.xlsClick !!!
p2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ.xlsClick !!!
p2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัดท้องถิ่น ทุกขนาด.xlsClick !!!
p2_52ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (ฉบับเต็ม).xlsClick !!!
p2_52ผลการประเมินระดับนักเรียน.zipClick !!!


LAS ป.5

รายการ
ดาวน์โหลด
p5_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด(วิทย์,อังกฤษ).xlsClick !!!
p5_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด(ไทย,คณิต).xlsClick !!!
p5_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด(วิทย์,อังกฤษ).xlsClick !!!
p5_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด(ไทย,คณิต).xlsClick !!!
p5_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด(วิทย์,อังกฤษ).xlsClick !!!
p5_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด(ไทย,คณิต).xlsClick !!!
p5_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัดท้องถิ่น(วิทย์,อังกฤษ).xlsClick !!!
p5_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัดท้องถิ่น(ไทย,คณิต).xlsClick !!!
p5_52ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบย่อ)(วิทย์,อังกฤษ).xlsClick !!!
p5_52ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบย่อ)(ไทย,คณิต).xlsClick !!!
p5_52ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบเต็ม)(วิทย์,อังกฤษ).xlsClick !!!
p5_52ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบเต็ม)(ไทย,คณิต).xlsClick !!!
p5_52ผลการประเมินระดับนักเรียน(วิทย์,อังกฤษ).zipClick !!!
p5_52ผลการประเมินระดับนักเรียน(ไทย,คณิต).zipClick !!!


LAS ม.2

รายการ
ดาวน์โหลด
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด(วิทย์,สังคม,อังกฤษ).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด(ไทย,คณิต).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด(วิทย์,สังคมฯ,อังกฤษ).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด(ไทย,คณิต).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดกลาง(วิทย์,สังคม,อังกฤษ).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดกลาง(ไทย,คณิต).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดเล็ก(วิทย์,สังคมฯ,อังกฤษ).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดเล็ก(ไทย,คณิต).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่(วิทย์,สังคม,อังกฤษ).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่(ไทย,คณิต).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ(วิทย์,สังคม,อังกฤษ).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ(ไทย,คณิต).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด (วิทย์,สังคมฯ,อังกฤษ).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด (ไทย,คณิต).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (ฉบับย่อ) (วิทย์,สังคมฯ,อังกฤษ).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (ฉบับย่อ) (ไทย,คณิต).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (ฉบับเต็ม)(วิทย์,สังคมฯ,อังกฤษ).xlsClick !!!
m2_52ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (ฉบับเต็ม)(ไทย,คณิต).xlsClick !!!
m2_52ผลการประเมินระดับนักเรียน (วิทย์,สังคมฯ,อังกฤษ).zipClick !!!
m2_52ผลการประเมินระดับนักเรียน (ไทย,คณิต).zipClick !!!
Created by W. PDK กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต 2

04/2010