รายงานผลการทดสอบ/ประเมินคุณภาพนักเรียน
O-NET , NT , LAS ปีการศึกษา 2553O-NET

รายการ
ดาวน์โหลด
M3_53ค่าสถิติระดับศูนย์สอบแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้.pdfClick !!!
M3_53ค่าสถิติระดับศูนย์สอบแยกตามสาระการเรียนรู้.pdfClick !!!
M3_53ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับศูนย์สอบ.pdfClick !!!
P6_53ค่าสถิติระดับศูนย์สอบแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้.pdfClick !!!
P6_53ค่าสถิติระดับศูนย์สอบแยกตามสาระการเรียนรู้.pdfClick !!!
P6_53ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับศูนย์สอบ.pdfClick !!!
(ผลระดับโรงเรียนและระดับนักเรียนของการสอบ O-NET ให้ไปดาวน์โหลดจากระบบประกาศผลของ สทศ.)

NT ป.3 ภาคปรนัย

รายการ
ดาวน์โหลด
p3_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดกลาง.xlsClick !!!
p3_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดเล็ก.xlsClick !!!
p3_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่.xlsClick !!!
p3_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
p3_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัดท้องถิ่น.xlsClick !!!
p3_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบย่อ).xlsClick !!!
p3_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบเต็ม).xlsClick !!!
p3_53ผลการประเมินระดับนักเรียน.rarClick !!!


NT ป.3 ภาคปฎิบัติ

รายการ
ดาวน์โหลด
p3_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p3_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบย่อ).xlsClick !!!
p3_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบเต็ม).xlsClick !!!
p3_53ผลการประเมินระดับนักเรียน.zipClick !!!


NT ป.6 (คุณลักษณะฯ)

รายการ
ดาวน์โหลด
p6_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด.xlsClick !!!
p6_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p6_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดกลาง.xlsClick !!!
p6_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดเล็ก.xlsClick !!!
p6_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่.xlsClick !!!
p6_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
p6_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p6_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัดท้องถิ่น.xlsClick !!!
p6_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบย่อ).xlsClick !!!
p6_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบเต็ม).xlsClick !!!
p6_53ผลการประเมินระดับนักเรียน.rarClick !!!


NT ป.6 (ภาคปฏิบัติ)

รายการ
ดาวน์โหลด
p6_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด.xlsClick !!!
p6_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p6_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p6_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบย่อ).xlsClick !!!
p6_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบเต็ม).xlsClick !!!
p6_53ผลการประเมินระดับนักเรียน.zipClick !!!


LAS ป.2

รายการ
ดาวน์โหลด
p2_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด.xlsClick !!!
p2_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p2_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดกลาง.xlsClick !!!
p2_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดเล็ก.xlsClick !!!
p2_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่.xlsClick !!!
p2_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
p2_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p2_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด เทศบาล.xlsClick !!!
p2_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบย่อ).xlsClick !!!
p2_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบเต็ม).xlsClick !!!
p2_53ผลการประเมินระดับนักเรียน.rarClick !!!


LAS ป.5

รายการ
ดาวน์โหลด
p5_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด.xlsClick !!!
p5_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด ท้องถิ่น.xlsClick !!!
p5_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สช. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p5_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดกลาง.xlsClick !!!
p5_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดเล็ก.xlsClick !!!
p5_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่.xlsClick !!!
p5_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
p5_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด.xlsClick !!!
p5_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบย่อ).xlsClick !!!
p5_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบเต็ม).xlsClick !!!
p5_53ผลการประเมินระดับนักเรียน.rarClick !!!


LAS ม.2

รายการ
ดาวน์โหลด
m2_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกสังกัด ทุกขนาด.xlsClick !!!
m2_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดกลาง.xlsClick !!!
m2_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดเล็ก.xlsClick !!!
m2_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ขนาดใหญ่.xlsClick !!!
m2_53ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ฯ สังกัด สพฐ. ทุกขนาด.xlsClick !!!
m2_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบย่อ).xlsClick !!!
m2_53ค่าสถิติระดับโรงเรียน รายโรงเรียน (แบบเต็ม).xlsClick !!!
m2_53ผลการประเมินระดับนักเรียน.rarClick !!!
Created by W. PDK กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต 2

04/2010