ประกาศผลการทดสอบ/ประเมินคุณภาพนักเรียน
O-NET , NT , LAS ปีการศึกษา 2554



O-NET

รายการ
ดาวน์โหลด
ป.6_ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานฯStatByArea_2554_P6_1202.pdfClick !!!
ป.6_ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระฯContentStatByArea_2554_P6_1202.pdfClick !!!
ป.6_ร้อยละผู้เข้าสอบตามช่วงคะแนนฯScoreDistributionByArea_2554_P6_1202.pdfClick !!!
ม.3_ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานฯStatByArea_2554_M3_1202.pdfClick !!!
ม.3_ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระฯContentStatByArea_2554_M3_1202.pdfClick !!!
ม.3_ร้อยละผู้เข้าสอบตามช่วงคะแนนฯScoreDistributionByArea_2554_M3_1202.pdfClick !!!
(ผลระดับโรงเรียนและระดับนักเรียนของการสอบ O-NET ให้ไปดาวน์โหลดจากระบบประกาศผลของ สทศ.)

NT ป.3 ภาคปรนัย

รายการ
ดาวน์โหลด
p3_รายงานระดับบุคคล_ท้องถิ่น.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับบุคคล_รัฐ.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับบุคคล_เอกชน.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับเขตฯ_รัฐ.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับเขตฯ_รัฐ_กลาง.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับเขตฯ_รัฐ_เล็ก.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับเขตฯ_รัฐ_ใหญ.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับเขตฯ_รัฐ_ใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับเขตฯ_เอกชน.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับเขตฯ_เอกชน_กลาง.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับเขตฯ_เอกชน_เล็ก.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับเขตฯ_เอกชน_ใหญ่.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับเขตฯ_เอกชน_ใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับโรงเรียน_ท้องถิ่น.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับโรงเรียน_รัฐ.xlsClick !!!
p3_รายงานระดับโรงเรียน_เอกชน.xlsClick !!!


NT ป.3 ภาคปฎิบัติ

รายการ
ดาวน์โหลด
รายงาน สพป64รร.xlsClick !!!
รายงาน สพปกลาง.xlsClick !!!
รายงาน สพปเล็ก.xlsClick !!!
รายงาน สพปใหญ่.xlsClick !!!
รายงาน สพปใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
รายงาน เทศบาล3รร.xlsClick !!!
รายงาน เอกชน26รร.xlsClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน.xlsClick !!!
รายงานระดับบุคคล.rarClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่94รร.xlsClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน.xlsClick !!!


LAS ป.5

รายการ
ดาวน์โหลด
รวม ร.ร. คณิต สังคม อังกฤษ.xlsClick !!!
รวม ร.ร.ไทย วิทย์.xlsClick !!!
ระดับ ร.ร. คณิต สังคม อังกฤษ.xlsClick !!!
ระดับ ร.ร. ไทย วิทย์.xlsClick !!!
ระดับบุคคล คณิต สังคม อังกฤษ.xlsClick !!!
ระดับบุคคล ไทย วิทย์.xlsClick !!!
ระดับเขต คณิต สังคม อังกฤษ.xlsClick !!!
ระดับเขต ไทย วิทย์.xlsClick !!!
สพป. 62 ร.ร. คณิต สังคม อังกฤษ.xlsClick !!!
สพป.62 ร.ร. ไทย วิทย์.xlsClick !!!
สพป.กลาง คณิต สังคม อังกฤษ.xlsClick !!!
สพป.กลาง ไทย วิทย์.xlsClick !!!
สพป.เล็ก คณิต สังคม อังกฤษ.xlsClick !!!
สพป.เล็ก ไทย วิทย์.xlsClick !!!
สพป.ใหญ่ คณิต สังคม อังกฤษ.xlsClick !!!
สพป.ใหญ่ ไทย วิทย์.xlsClick !!!
สพป.ใหญ่พิเศษ คณิต สังคม อังกฤษ.xlsClick !!!
สพป.ใหญ่พิเศษ ไทย วิทย์.xlsClick !!!
เทศบาล 3 ร.ร. คณิต สังคม อังกฤษ.xlsClick !!!
เทศบาล 3 ร.ร. ไทย วิทย์.xlsClick !!!
เอกชน คณิต สังคม อังกฤษ.xlsClick !!!
เอกชน ไทย วิทย์.xlsClick !!!


LAS ม.2

รายการ
ดาวน์โหลด
OfficeAreaReport_C.xlsClick !!!
SchoolReport_C.xlsClick !!!
StudentReport_C.xlsClick !!!
ระดับเขตรัฐบาล.xlsClick !!!
รายงานบุคคล.xlsClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน.xlsClick !!!
รายงานระดับจังหวัด.xlsClick !!!
รายงานระดับจังหวัดเอกชน.xlsClick !!!




Created by W. PDK กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต 2

04/2010