ประกาศผลการทดสอบ/ประเมินคุณภาพนักเรียน
O-NET , NT , LAS ปีการศึกษา 2555O-NET

รายการ
ดาวน์โหลด
M3_ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้_2555.pdfClick !!!
M3_ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้_2555.pdfClick !!!
M3_จำนวน_ร้อยละของผู้เข้าสอบ_จำแนกตามช่วงคะแนน_ระดับเขตพื้นที่_2555.pdfClick !!!
M3_ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ_ระดับเขตพื้นที่_2555.pdfClick !!!
P6_ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้_2555.pdfClick !!!
P6_ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้_2555.pdfClick !!!
P6_จำนวน_ร้อยละของผู้เข้าสอบ_จำแนกตามช่วงคะแนน_ระดับเขตพื้นที่_2555.pdfClick !!!
P6_ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ_ระดับเขตพื้นที่_2555.pdfClick !!!
(ผลระดับโรงเรียนและระดับนักเรียนของการสอบ O-NET ให้ไปดาวน์โหลดจากระบบประกาศผลของ สทศ.)

NT ป.3

รายการ
ดาวน์โหลด
รายงาน NT ระดับจังหวัด.xlsxClick !!!
รายงาน NT ระดับประเทศ.xlsxClick !!!
รายงาน NTระดับรวมโรงเรียน.xlsxClick !!!
รายงานผล NT ระดับโรงเรียน.xlsxClick !!!
รายงานผล NTระดับเขตพื้นที่การศึกษา.xlsxClick !!!


LAS ป.2

รายการ
ดาวน์โหลด
รายงาน สพป64.xlsxClick !!!
รายงาน เทศบาล2.xlsxClick !!!
รายงาน เอกชน17.xlsxClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน.xlsxClick !!!
รายงานระดับบุคคล.xlsxClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่83.xlsxClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน.xlsxClick !!!


LAS ป.5

รายการ
ดาวน์โหลด
รายงาน สพป64_ฉ1.xlsxClick !!!
รายงาน สพป64_ฉ2.xlsxClick !!!
รายงาน เอกชน19_ฉ1.xlsxClick !!!
รายงาน เอกชน19_ฉ2.xlsxClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน_ฉ1.xlsxClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน_ฉ2.xlsxClick !!!
รายงานระดับบุคคล_ฉ1.xlsxClick !!!
รายงานระดับบุคคล_ฉ2.xlsxClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่84_ฉ1.xlsxClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่84_ฉ2.xlsxClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน_ฉ1.xlsxClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน_ฉ2.xlsxClick !!!


LAS ม.2

รายการ
ดาวน์โหลด
รายงาน สพป16_ฉ1.xlsxClick !!!
รายงาน สพป16_ฉ2.xlsxClick !!!
รายงาน เอกชน12_ฉ1.xlsxClick !!!
รายงาน เอกชน12_ฉ2.xlsxClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน_ฉ1.xlsxClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน_ฉ2.xlsxClick !!!
รายงานระดับบุคคล_ฉ1.xlsxClick !!!
รายงานระดับบุคคล_ฉ2.xlsxClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่28_ฉ1.xlsxClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่28_ฉ2.xlsxClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน_ฉ1.xlsxClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน_ฉ2.xlsxClick !!!
Created by W. PDK กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต 2

04/2010