ประกาศผลการทดสอบ/ประเมินคุณภาพนักเรียน
O-NET , NT , LAS ปีการศึกษา 2556O-NET

รายการ
ดาวน์โหลด
m3ฉบับที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้.pdfClick !!!
m3ฉบับที่ 3 ร้อยละของผู้ตอบถูกแต่ละข้อ.pdfClick !!!
m3ฉบับที่ 4 จำนวนผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน.pdfClick !!!
m3ฉบับที่ 5 ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามสาระการเรียนรู้.pdfClick !!!
p6ฉบับที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้.pdfClick !!!
p6ฉบับที่ 3 ร้อยละของผู้ตอบถูกแต่ละข้อ.pdfClick !!!
p6ฉบับที่ 4 จำนวนผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน.pdfClick !!!
p6ฉบับที่ 5 ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามสาระการเรียนรู้.pdfClick !!!
(ผลระดับโรงเรียนและระดับนักเรียนของการสอบ O-NET ให้ไปดาวน์โหลดจากระบบประกาศผลของ สทศ.)

NT ป.3

รายการ
ดาวน์โหลด
NT ปี กศ 56 ระดับจังหวัด .xlsxClick !!!
NT ปี กศ 56 ระดับประเทศ 1.xlsxClick !!!
NT ปี กศ 56 ระดับเขตพื้นที่ .xlsxClick !!!
NT ปี กศ 56 เอกชน.xlsxClick !!!


LAS ป.2

รายการ
ดาวน์โหลด
รายงาน สพป(รัฐ)64.xlsClick !!!
รายงาน สพปกลาง.xlsClick !!!
รายงาน สพปเล็ก.xlsClick !!!
รายงาน สพปใหญ่.xlsClick !!!
รายงาน สพปใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
รายงาน เอกชน16.xlsClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน.xlsClick !!!
รายงานระดับบุคคล.zipClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่(ค่าสถิติรวมทุกสังกัด)80.xlsClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน.xlsClick !!!


LAS ป.5

รายการ
ดาวน์โหลด
อังกฤษ_วิทย์_สังคม_รายงาน สพป(รัฐ)64.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคม_รายงาน สพปกลาง.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคม_รายงาน สพปเล็ก.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคม_รายงาน สพปใหญ่.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคม_รายงาน สพปใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคม_รายงาน เอกชน18.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคม_รายงานรวมโรงเรียน.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคม_รายงานระดับบุคคล.zipClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคม_รายงานระดับเขตพื้นที่82.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคม_รายงานระดับโรงเรียน.xlsClick !!!
ไทย_คณิต_รายงาน สพป(รัฐ)64.xlsClick !!!
ไทย_คณิต_รายงาน สพปกลาง.xlsClick !!!
ไทย_คณิต_รายงาน สพปเล็ก.xlsClick !!!
ไทย_คณิต_รายงาน สพปใหญ่.xlsClick !!!
ไทย_คณิต_รายงาน สพปใหญ่พิเศษ.xlsClick !!!
ไทย_คณิต_รายงาน เอกชน18.xlsClick !!!
ไทย_คณิต_รายงานรวมโรงเรียน.xlsClick !!!
ไทย_คณิต_รายงานระดับบุคคล.zipClick !!!
ไทย_คณิต_รายงานระดับเขตพื้นที่(ค่าสถิติรวมทุกสังกัด)82.xlsClick !!!
ไทย_คณิต_รายงานระดับโรงเรียน.xlsClick !!!


LAS ม.2

รายการ
ดาวน์โหลด
อังกฤษ_วิทย์_สังคมฯ_รายงาน สพป(รัฐ).xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคมฯ_รายงาน สพปกลาง.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคมฯ_รายงาน สพปเล็ก.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคมฯ_รายงาน สพปใหญ่.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคมฯ_รายงาน เอกชน10.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคมฯ_รายงานรวมโรงเรียน.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคมฯ_รายงานระดับบุคคล.zipClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคมฯ_รายงานระดับเขตพื้นที่(ค่าสถิติรวมทุกสังกัด)26.xlsClick !!!
อังกฤษ_วิทย์_สังคมฯ_รายงานระดับโรงเรียน.xlsClick !!!
ไทย_คณิตฯ_รายงาน สพป(รัฐ).xlsClick !!!
ไทย_คณิตฯ_รายงาน สพปกลาง.xlsClick !!!
ไทย_คณิตฯ_รายงาน สพปเล็ก.xlsClick !!!
ไทย_คณิตฯ_รายงาน สพปใหญ่.xlsClick !!!
ไทย_คณิตฯ_รายงาน เอกชน10.xlsClick !!!
ไทย_คณิตฯ_รายงานรวมโรงเรียน.xlsClick !!!
ไทย_คณิตฯ_รายงานระดับบุคคล.zipClick !!!
ไทย_คณิตฯ_รายงานระดับเขตพื้นที่(ค่าสถิติรวมทุกสังกัด)26.xlsClick !!!
ไทย_คณิตฯ_รายงานระดับโรงเรียน.xlsClick !!!
Created by W. PDK กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต 2

04/2010