ประกาศผลการทดสอบ/ประเมินคุณภาพนักเรียน
O-NET , NT และ ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557O-NET

รายการ
ดาวน์โหลด
ป6ฉ2ค่าสถิติสำหรับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้2557_P6.pdfClick !!!
ป6ฉ3ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ_2557_P6.pdfClick !!!
ป6ฉ4จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบ จำแนกตามช่วงคะแนน2557_P6.pdfClick !!!
ป6ฉ5ค่าสถิติพื้นฐานสำหรับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้2557_P6.pdfClick !!!
ม3ฉ2ค่าสถิติสำหรับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้2557_M3.pdfClick !!!
ม3ฉ3ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ_2557_M3.pdfClick !!!
ม3ฉ4จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบ จำแนกตามช่วงคะแนน2557_M3.pdfClick !!!
ม3ฉ5ค่าสถิติพื้นฐานสำหรับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้2557_M3.pdfClick !!!
(ผลระดับโรงเรียนและระดับนักเรียนของการสอบ O-NET ให้ไปดาวน์โหลดจากระบบประกาศผลของ สทศ.)

NT ป.3

รายการ
ดาวน์โหลด
รายงานระดับประเทศ.xlsClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา.xlsClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา.xlsClick !!!
สพฐ.แจ้งผลสอบ NT.tifClick !!!


ป.2

รายการ
ดาวน์โหลด
รายงาน สพป64.xlsClick !!!
รายงาน เอกชน12.xlsClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน.xlsClick !!!
รายงานระดับบุคคล.xlsClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่76รวมทุกสังกัด.xlsClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน.xlsClick !!!


ป.4

รายการ
ดาวน์โหลด
รายงาน สพป64.xlsClick !!!
รายงาน เอกชน13.xlsClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน.xlsClick !!!
รายงานระดับบุคคล.xlsClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่77.xlsClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน.xlsClick !!!


ป.5

รายการ
ดาวน์โหลด
รายงาน สพป64.xlsClick !!!
รายงาน เอกชน14.xlsClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน.xlsClick !!!
รายงานระดับบุคคล.xlsClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่78.xlsClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน.xlsClick !!!


ม.1

รายการ
ดาวน์โหลด
รายงาน สพป16-1.xlsClick !!!
รายงาน สพป16-2.xlsClick !!!
รายงาน เอกชน6-1.xlsClick !!!
รายงาน เอกชน6-2.xlsClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน-1.xlsClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน-2.xlsClick !!!
รายงานระดับบุคคล-1.xlsClick !!!
รายงานระดับบุคคล-2.xlsClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่22-1.xlsClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่22-2.xlsClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน-1.xlsClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน-2.xlsClick !!!


ม.2

รายการ
ดาวน์โหลด
รายงาน สพป16-.xlsClick !!!
รายงาน สพป16-1.xlsClick !!!
รายงาน เอกชน6-1.xlsClick !!!
รายงาน เอกชน6-2.xlsClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน-1.xlsClick !!!
รายงานรวมโรงเรียน-2.xlsClick !!!
รายงานระดับบุคคล-1.xlsClick !!!
รายงานระดับบุคคล-2.xlsClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่22-1.xlsClick !!!
รายงานระดับเขตพื้นที่22-2.xlsClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน-1.xlsClick !!!
รายงานระดับโรงเรียน-2.xlsClick !!!
Created by W. PDK กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต 2

04/2010