ประกาศผลการทดสอบ/ประเมินคุณภาพนักเรียน
O-NET , NT ปีการศึกษา 2558O-NET

รายการ
ดาวน์โหลด
ป6.ฉ2.ปี58ค่าสถิติสำหรับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้.pdfClick !!!
ป6.ฉ3.ปี58ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ.pdfClick !!!
ป6.ฉ4.ปี58ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน.pdfClick !!!
ป6.ฉ5.ปี58.ค่าสถิติสำหรับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้.pdfClick !!!
(ผลระดับโรงเรียนและระดับนักเรียนของการสอบ O-NET ให้ไปดาวน์โหลดจากระบบประกาศผลของ สทศ.)

NT ป.3

รายการ
ดาวน์โหลด
Created by W. PDK กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต 2

04/2010