ประกาศผล/รายงานผลการทดสอบ/ประเมินคุณภาพนักเรียน (ฉบับของเขตพื้นที่)
O-NET , NT ปีการศึกษา 2559O-NET (ป.6 , ม.3)

รายการ
ดาวน์โหลด
m3_no2_StatByArea_2559_M3_1202.pdfClick !!!
m3_no3_PercentCorrectbyArea_2559_M3_1202.pdfClick !!!
m3_no4_ScoreDistributionByArea_2559_M3_1202.pdfClick !!!
m3_no5_ContentStatByArea_2559_M3_1202.pdfClick !!!
p6_no2_StatByArea_2559_P6_1202.pdfClick !!!
p6_no3_PercentCorrectbyArea_2559_P6_1202.pdfClick !!!
p6_no4_ScoreDistributionByArea_2559_P6_1202.pdfClick !!!
p6_no5_ContentStatByArea_2559_P6_1202.pdfClick !!!
(ผลระดับโรงเรียนและระดับนักเรียนของการสอบ O-NET ให้ไปดาวน์โหลดจากระบบประกาศผลของ สทศ.)

NT ป.3

รายการ
ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของต้นสังกัดย่อย (เขตพื้นที่) (Local01)(แก้ไขล่าสุด).pdfClick !!!
ฉบับที่ 2 แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบของสังกัดย่อย (เขตพื้นที่) (Local02).pdfClick !!!
ฉบับที่ 5 แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ (Local05).pdfClick !!!
ฉบับที่ 6 แบบรายงานจำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงคะแนนของผลการสอบ (Local06).pdfClick !!!
ฉบับที่ 8 แบบรายงานผลการทดสอบของสังกัดย่อย (เขตพื้นที่) ย้อนหลัง 3 ปี (Local08).pdfClick !!!
(ผลระดับโรงเรียนและระดับนักเรียนของการสอบ NT ให้ไปดาวน์โหลดจากระบบประกาศผล NT (http://nt.obec.go.th)Created by W. PDK กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต 2

04/2010