ข่าวสารการจัดสอบปีการศึกษา 2560

 การบริหารการจัดสอบ ปีการศึกษา 2560

การบริหารการจัดสอบ ปีการศึกษา 2560

สพป.นนทบุรี เขต 2 รับผิดชอบและดำเนินการบริหารและจัดสอบโดยยังคงแนวทางหลักๆ คล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมา โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดของการจัดสอบแต่ละประเภทดังนี้

1. การทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 รับผิดชอบและจัดสอบโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เอกชน และท้องถิ่น ยังคงจำนวนสนามสอบไว้ใกล้เคียงเดิม มีการยุบรวมสนามสอบบางแห่งเพื่อให้เหมาะสมมากขึ้น และจะพิจารณาเพิ่มเติมการสลับกรรมการจาก ร.ร.ต่างสังกัดให้มากขึ้น ศูนย์ประสานการสอบอำเภอจะประชุมชี้แจงการจัดสอบแก่กรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้ง

2. การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ป.3 รับผิดชอบและจัดสอบโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เอกชน(ที่สมัครใจ) กำหนดทุก ร.ร.เป็นสนามสอบ (ร.ร.ต้องส่งข้อมูล นร. และ ห้องเรียนล่วงหน้า ที่ http://nt.obec.go.th)

3. การสอบอ่าน ป.1 รับผิดชอบและจัดสอบโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เอกชน(ที่สมัครใจ) กำหนดทุก ร.ร.เป็นสนามสอบ (ร.ร.ต้องส่งข้อมูล นร. และ ห้องเรียนล่วงหน้า ที่ http://nt.obec.go.th)

4. การสอบข้อสอบกลาง ดำเนินการจัดสอบในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ส่วนร.ร.เอกชนเป็นไปตามความสมัครใจ (รายการนี้มีค่าใช้จ่าย)

5. การสอบ pre O-NET จัดสอบให้เฉพาะ ร.ร.สพฐ.ในสังกัด หลังการสอบร.ร.ต้องตรวจคะแนนส่งผลสอบให้เขตเพื่อสรุปส่งให้ สพฐ.ต่อไป เขตพื้นที่ กำหนดให้ ร.ร.สอบ ภายในเดือน ธ.ค. 60 กรณีไม่พร้อม อนุโลมให้ถึงวันที่ 10 ม.ค.61 และส่งผลตามแบบบันทึกคะแนน(ไฟล์ excel) ให้เขตพื้นที่ภายในวันที่ 10 ม.ค.61

ดาวน์โหลดปฏิทินรวมการจัดสอบทั้งหมด

!!! ร.ร.ที่เกี่ยวข้อง(สพฐ.ทุก ร.ร.และเอกชนที่สมัครเข้าร่วม) โปรดดาวน์โหลด แนวปฏิบัติและสิ่งที่ ร.ร.ต้องดำเนินการ ในการจัดสอบ NT การอ่าน และ ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 

หนังสือราชการแจ้ง ร.ร.ทุกสังกดัที่เกี่ยวข้อง เรื่องแนวปฏิบัติและการดำเนินการในการจัดสอบแต่ละประเภท (สิ่งที่ส่งมาด้วยมีให้โหลดในส่วนของการสอบแต่ละประเภทแล้ว 

เชิญประชุมประธานสนามสอบ และกรรมการตรวจข้อสอบภาคอัตนัย ร.ร.ในสังกัด สพฐ. และ ร.ร.เอกชนที่เข้าร่วมการสอบ NT และ การอ่าน  รวม ร.ร.ละ 2 คน (ประธานฯ+กรรมการฯ) ในวันจันทร์ที่ 19 ก.พ.61 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม  พร้อมทั้งรับซองเอกสารธุรการประจำสนามสอบไปดำเนินการในวันประชุมด้วย

► ดาวน์โหลดเพาเวอร์พ้อยประกอบการประชุม( 19 ก.พ.61) 
 1.การจัดสอบการอ่าน (รูปแบบ pptx) (รูปแบบ pdf
 2.การให้คะแนนการอ่าน (รูปแบบ pptx) (รูปแบบ pdf

 3.การจัดสอบ NT (รูปแบบ pptx) (รูปแบบ pdf
 4.การให้คะแนนภาคอัตนัย NT (
รูปแบบ pdf
 
 5.การจัดสอบข้อสอบกลาง  (รูปแบบ pdf
 


 

(เริ่มโพสต์เมื่อ : 2017-11-03 02:15:44 เพิ่มเติมแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ : 2018-02-19 14:47:40)

 การทดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

การทดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

1. ปฏิทินการจัดสอบ NT'2560

2. สรุปวิธิการส่งข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน 

3. ดาวน์โหลด คู่มือการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปี 60  

4. ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติและการดำเนินการสอบ NT  การอ่าน และ ข้อสอบกลาง ปี 2560  

5. จำนวนห้องสอบ (จัดจริง รวม น.ร.พิเศษประเภท 1 เข้าร่วมกัอง น.ร.ปกติแล้ว) 

6. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการสอบ  NT  ปีการศึกษา 2560  

♦♦♦ ปรับเวลาการส่งรายชื่อให้เร็วขึ้นจากกำหนดที่แจ้งไว้เดิมในเอกสารแนวปฏิบัติฯ เป็นไม่เกิน 23 ก.พ.61

 

 

(เริ่มโพสต์เมื่อ : 2017-11-03 02:15:05 เพิ่มเติมแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ : 2018-02-15 20:43:01)

 การสอบอ่านออก ป.1 ปีการศึกษา 2560

การสอบอ่านออก ป.1 ปีการศึกษา 2560

  1. ปฏิทินการจัดสอบ อ่านออก ป.1 ปีการศึกษา 2560

  2. สรุปวิธีการนำเข้าข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน

  3. เขตพื้นที่ กำหนดวันสอบ วันที่ 21 ก.พ. 61

  4. ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 ปี 60

5. ดาวน์โหลด 
  ►แนวปฏิบัติและการดำเนินการสอบ NT  การอ่าน และ ข้อสอบกลาง ปี 2560 

6. ดาวน์โหลด
  ►แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการสนามสอบ  และโปรดส่งรายชื่อภายในวันที่ 13 ก.พ.61

(รร.ที่ส่งแก้ไขปรับปรุงมาหลังกำหนดที่แจ้งในนี้ ไม่สามารถตามแก้ไขให้ได้)

7. ดาวน์โหลด 
  ►ห้องสอบการอ่าน ใช้เพื่อจัดห้องสอบและส่งรายชื่อกรรมการฯ (รวมที่นั่งสอบของ น.ร.พิเศษประเภท 1 เข้ากับห้องปกติแล้ว)

8. สพป.ขอเลื่อนการสอบเป็น 26 ก.พ.61 จะมีหนังสือแจ้งกำหนดที่แน่นอนเป็นทางการต่อไป ส่วนสาเหตุที่ต้องเลื่อนเนื่องจาก สพฐ.ไม่สามารถส่งข้อสอบให้ได้ทันตามที่เขตกำหนดไว้เดิม โปรดดูหนังสือประทับตราข้างล่างนี้

9. ดาวน์โหลด หนังสือ สพป. แจ้งเลื่อนการสอบ 

10. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการระดับสนามสอบ การอ่านฯ ป.1 (หนังสือนำ+คำสั่ง) (บัญชีแนบท้าย อ.ไทรน้อย  อ.บางใหญ่  อ.บางบัวทอง  อ.ปากเกร็ด-เพิ่มหน้า 6 ที่หลุดหายแล้ว)  

 

(เริ่มโพสต์เมื่อ : 2017-11-03 02:14:18 เพิ่มเติมแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ : 2018-02-21 21:07:03)

 การสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560

การสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560

1. ปฏิทินการสอบข้อสอบกลาง '2560

2. เขตพื้นที่ กำหนดวันสอบ มัธยม  12-ก.พ. 61 (กรณีเวลาสอบวันเดียวไม่พอจะสอบวันที่ 13 ด้วย) ,ระดับประถมสอบ 28 ก.พ. 61

3. แจ้ง ร.ร.สังกัด สพฐ.ทุก ร.ร. และ ร.ร.เอกชนที่ต้องการร่วมการทดสอบ กรุณาส่งจำนวนนักเรียน เพื่อการสอบข้อสอบกลาง โดยดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลตาม แบบแจ้งจำนวนนักเรียนเพื่อการสอบด้วยข้อสอบกลาง และส่งกลับถึงเขตพื้นที่ทาง ทาง fax 02-5950530 - 34 ต่อ 41 หรือทาง  e-mail : pdk2006@gmail.com ภายในวันที่ 2 ก.พ.2561   

 4. ดาวน์โหลด !!! 
      ►แนวปฏิบัติและการดำเนินการสอบ NT  การอ่าน และ ข้อสอบกลาง ปี 2560 
      ►รายละเอียดวิชา เวลาที่ใช้สอบ ตัวอย่างตารางสอบ 
      ►จำนวน นร.ที่ ร.ร.แจ้ง  

 5. ตัวอย่างส่วนลงข้อมูลของกระดาษคำตอบ เหมือนเดิมๆ ไม่มีอะไรพิสดาร

6. ชี้แจงเพิ่มเติมการลงข้อมูลบนหัวกระดาษคำตอบ ห้องสอบ-เลขที่ ในกระดาษคำตอบ

ร.ร.มีทางเลือกจะดำเนินการได้ 2 แบบ ให้เลือกแบบใดแแบบหนึ่ง

 1. กรณีใช้จัดห้องสอบตามห้องเรียนจริง ใช้เลขที่ห้องเรียน ให้นักเรียนฝนข้อมูลตามเลขที่ห้องเรียน ไม่ว่า น.ร.นั้นจะไปนั่งสอบห้องสอบไหนก็ตาม ส่วนเลขที่ ก็ใช้เลขที่ตามบัญชีเรียกชื่อของแต่ละห้องเรียน ตั้งแต่ 01 - เลขที่สุดท้ายของห้องนั้น (แนวทางนี้ใช้มาตั้งแต่ต้น หลายปีแล้ว ถ้า ร.ร.เห็นว่าวิธีนี้ไม่เป็นสากล ไม่เหมือนการสอบอื่นๆ ไม่อยากให้สับสนกับการสอบอื่น ให้ไปใช้แนวทางที่ 2)  ทั้งนี้ให้ขอให้ ร.ร.จัดทำใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบ ที่มีรายละเอียดว่าห้องสอบ(ห้องเรียน)ที่เท่าไร เลขที่อะไร ชื่อ-สกุลอะไร เพื่อใช้กำกับกระดาษคำตอบในแต่ละซองให้ครบถ้วนที่ส่งตรวจด้วย

 2. กรณีต้องการจัดเลขที่นั่งสอบตามซองข้อสอบ 30 คน/ห้อง เหลือก็ขึ้นห้องใหม่ไปเรื่อยๆ  (แบบเดียวกับ O-NET / NT ) ร.ร.สามารถกำหนดเลขที่นั่งสอบแต่ละห้องได้เอง จะนั่งสลับสับเปลี่ยนกันอย่างไรตามสะดวก แต่ต้องเหมือนกันทุกวิชา  กรณีนี้ ร.ร.ต้องทำรายละเอียดว่าใครนั่งห้องไหน เลขที่อะไร  ซึ่งทำได้โดยจัดทำประกาศเลขที่นั่งสอบประจำห้องสอบนั้นๆ และให้จัดทำใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบ ที่มีรายละเอียดว่าห้องสอบที่ เท่าไร เลขที่อะไรชื่ออะไร ฯลฯ เหมือนแนวทางแบบที่ 1 

          เมื่อประกาศผลในใบรายงานผลรายบุคคลจะเรียงผลตามห้องที่ 01 ตั้งแต่เลขที่ 01- สุดท้าย แล้วตามด้วยห้องที่ 02 ตั้งแต่เลขที่ 01- สุดท้าย เรื่อยไป
          การที่จะมีผลคะแนนของนักเรียนรายคนถูกต้องถูกคน นอกจากจะมีรหัสโรงเรียน 10 หลัก (มีบนหน้าซองกระดาษคำตอบแล้ว)  ซึ่งต้องฝนให้ถูกต้องแล้ว (ฝนไม่ถูกก็เท่ากับไม่รู้ว่า น.ร.คนนี้อยู่ ร.ร.ไหน ฝนไปเหมือนรหัส ร.ร.อื่นผลก็ไปอยู่ ร.ร.อื่น ทำให้ค่าสถิติราย ร.ร.เพี้ยนไปทันที 2 ร.ร. คือ ร.ร.ตนเองกับร.ร.ที่ฝนผิด) เลขประชาชน 13 หลัก จะเป็นตัวระบุหลักของผลรายบุคคล ฝนผิดก็เท่ากับผิดคน ถ้าฝนผิดแต่ไม่ซ้ำกับคนอื่นก็ยังจะมีผลแต่เลขประชาชนแสดงตามค่าที่ฝนผิดเวลาไปหาผลของตนเองก็จะไม่เจอ  แต่ถ้าหากไปฝนซ้ำเลขกับคนอื่นก็สร้างความยุ่งเหยิงในการออกผลการสอบ พาลจะไม่มีผลเอา  
       ส่วนการฝนลงข้อมูลห้องที่ และ เลขที่ นอกจากจะใช้ในการตรวจสอบตรวจนับจำนวนและการจัดระบบของขั้นตอนการตรวจคะแนนแล้ว ยังเป็นตัวช่วยอีกชั้นหนึ่งที่ช่วยระบุผลการสอบว่าเป็นของใคร เผื่อกรณี น.ร.บางคนฝนเลข13 หลักผิด ยังพอจะใช้ห้องที่ และ เลขที่เป็นตัวระบุผลได้  

      -    เฉพาะข้อสอบกลาง กรณีขาดสอบ ไม่ต้องใส่ใบกระดาษคำตอบเปล่าคืนมา       

 

(เริ่มโพสต์เมื่อ : 2017-11-03 02:13:44 เพิ่มเติมแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ : 2018-02-15 11:34:23)