ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล (Cockpit 4 Evaluation)

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล (Cockpit for Evaluation) เป็นระบบโปรแกรมฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น รวบรวมผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ทั้งโรงเรียนรัฐ และเอกชน นำมาประมวลผลและแสดงผลในลักษณะต่างๆ เช่นตัวเลข แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ เพื่อให้ได้สารสนเทศในเชิงการประเมิน ที่เข้าใจง่าย

เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านความสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถเรียกดูผล/สืบค้นสารสนเทศได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เหมาะสำหรับครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ฯ ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์และทบทวนการกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนา วิเคราะห์ทบทวนการวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติ ฯลฯ

ควรพิจารณาสารสนเทศในหลายๆ ด้าน เพื่อให้การตัดสินใจ/ประเมินผลมีความถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตาม หากมีความเข้าใจในสถิติเบื้องต้นสักเล็กน้อย มีความเข้าใจกระบวนการในการจัดการทดสอบฯ ด้วยแล้ว ก็จะสามารถใช้ผลได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

จัดกลุ่มข้อมูลสารสนเทศในระบบไว้ 3 กลุ่ม คือสารสนเทศระดับโรงเรียน สารสนเทศระดับเขตพื้นที่ และสารสนเทศในกลุ่ม Cockpit Management แต่ละกลุ่มก็มีรายการย่อยให้สืบค้นอีก อย่างไรก็ดีคุณสามารถเข้าค้นได้ในทุกกลุ่ม ทุกรายการที่ตอบสนองความต้องการของคุณได้

ผู้พัฒนาระบบได้จัดทำข้อความอธิบายสัญลักษณ์ในแผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ และความหมายอื่นๆ เท่าที่เห็นว่ามีความจำเป็นโดยย่อ ไว้ข้างท้ายของหน้าที่แสดงผลของการสืบค้นแต่ละหน้า