คลองเกลือ
ชลประทานสงเคราะห์
ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ
ประเสริฐอิสลาม
รุ่งเรืองวิทยา
วัดกลางเกร็ด
วัดเชิงเลน
วัดตาล
วัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิ
วัดท่าเกวียน (ศึกษาประ
วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
วัดปรมัยยิกาวาส (แสนสว
วัดผาสุกมณีจักร
วัดโพธิ์บ้านอ้อย
วัดศรีเขตนันทาราม
วัดศาลากุล
วัดสพานสูง (รถไฟนุเครา
วัดอินทาราม (สงค์วอนอุ
สามัคคีวิทยา (เชื้อผู้

คล้ายสอนศึกษา
เจริญรัฐอุปถัมภ์
ชุมชนไมตรีอุทิศ
ชุมชนวัดบางไผ่
ประชารัฐบำรุง
ประสานสามัคคีวิทยา
วัดบางรักใหญ่ (สายอักษ
วัดโมลี (นันทวิมล)
วัดลาดปลาดุก
วัดลำโพ
สุเหร่าเขียว
สุเหร่าปากคลองลำรี
แสงประทีปรัฐบำรุง
แสงประเสริฐ

แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรร
ชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวร
ชุมชนวัดบางโค (แม่นางว
บ้านดอนตะลุมพุก (เจริญ
วัดพระเงิน (อิสราวิทย์
วัดศรีราษฎร์ (เอนกนาคร
วัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จ
วัดอินทร์
วัดเอนกดิษฐาราม
อนุบาลบางใหญ่

ชุมชนวัดไทรน้อย
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
ดีมากอุปถัมภ์
บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
บ้านคลองฝรั่งฯ
บ้านคลองพระพิมล
บ้านคลองหนึ่ง
บ้านราษฎร์นิยม
บ้านหนองเพรางาย
วัดคลองขวาง (จรูญชนม์ร
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองเจ้า
วัดคลองตาคล้าย
วัดไทรใหญ่
วัดเพรางาย
วัดมะสง มิตรภาพที่ 55
วัดยอดพระพิมล
วัดลากค้อน
วัดเสนีวงศ์
สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
   
   
   
     เลื่อนดูผลการสืบค้นด้านล่าง