ข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล ทดสอบฯ ประเมินคุณภาพนักเรียน ฯลฯ

รายสะดวก &

ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

สถาบันทดสอบฯ (สทศ.) ได้ประกาศผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ของชั้น ป.6 และ ม.3 แล้ว ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล (Cockpit for Evaluation) ได้นำผลค่าสถิติเข้าในระบบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ผลการทดสอบ ...

คะแนนโดยรวมในระดับชั้น ป.6 คะแนนสูงกว่าระดับ สพฐ.ทุกวิชา แต่สูงกว่าระดับประเทศ เพียงวิชาเดียว ส่วนระดับชั้น ม.3 ต่ำกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศทุกวิชา

จำนวน ร.ร.ที่มีคะแนนรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ  ในชั้น ป.6 น้อยกว่าปีก่อน 3 วิชา , ในชั้น ม.3 น้อยกว่าปีก่อน 3 วิชา เช่นเดียวกัน

 

โครงสร้างแบบประเมินฯ NT /ข้อสอบกลาง/และคู่มือการสอบอ่าน ป.1-4 ปีการศึกษา 2559

เพื่อให้โรงเรียนได้เตรียมการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 , / การสอบด้วยข้อสอบกลาง ป.2 , 4 , 5 และ ม.2 / และการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.1-4 ปีการศึกษา 2559 จึงขอให้ศึกษาวิธีการประเมิน/ทดสอบ จากเอกสารที่แนบต่อไปนี้ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวได้รวมส่วนที่เป็นโครงสร้างของแบบทดสอบแต่ละวิชาไว้ด้วยแล้ว จึงขอให้ครู-อาจารย์ได้ศึกษาเอกสารที่แนบมาในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด)

คู่มือการประเมินผลฯด้วยข้อสอบกลางปีกศ2559

ร่างคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ป1-4ปี2559

Test Blueprint (NT-2559)

รูปแบบ/โครงสร้างแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

   เชิญดาวน์โหลดไฟล์ รูปแบบ/โครงสร้างแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

  ประถมศึกษาปีที่ 6

  มัธยมศึกษาปีที่ 3

กำหนดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

สทศ.ได้ ออกกำหนดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 
ชั้น ป.6 สอบวันที่ 4 ก.พ.2560 ประกาศผล 25 มี.ค.60
ชั้น ม.3 สอบวันที่ 4-5 ก.พ.2560 ประกาศผล 26 มี.ค.60
พร้อมทั้งตารางเวลาการปฏิบัติงานต่างๆ สำหรับ ร.ร.ในการส่งข้อมูลนักเรียน แก้ไข เพิ่ม-ลด ฯลฯ ต่างๆ ตามตารางที่แนบ คลิกดูตาราง 

สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนปี ก.ศ.2558

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศยกเลิกประกาศฉบับเดิมที่ได้กำหนดสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนในปี ก.ศ.2558 (50:50) และให้ใช้สัดส่วน 70:30 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป สำเนาประกาศที่แนบ