ข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล ทดสอบฯ ประเมินคุณภาพนักเรียน ฯลฯ

รายสะดวก &

กำหนดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

สทศ.ได้ ออกกำหนดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 
ชั้น ป.6 สอบวันที่ 4 ก.พ.2560 ประกาศผล 25 มี.ค.60
ชั้น ม.3 สอบวันที่ 4-5 ก.พ.2560 ประกาศผล 26 มี.ค.60
พร้อมทั้งตารางเวลาการปฏิบัติงานต่างๆ สำหรับ ร.ร.ในการส่งข้อมูลนักเรียน แก้ไข เพิ่ม-ลด ฯลฯ ต่างๆ ตามตารางที่แนบ คลิกดูตาราง 

สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนปี ก.ศ.2558

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศยกเลิกประกาศฉบับเดิมที่ได้กำหนดสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนในปี ก.ศ.2558 (50:50) และให้ใช้สัดส่วน 70:30 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป สำเนาประกาศที่แนบ

 

 

 

กำหนดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

test สทศ.ได้ออกกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

ป.6     สอบวันที่  27  กพ. 59         ประกาศผล   28  มี.ค.59
ม.3     สอบวันที่  27-28  กพ. 59   ประกาศผล   29  มี.ค.59
ม.6     สอบวันที่  6-7  กพ. 59       ประกาศผล   21  มี.ค.59

โดยมีการทดสอบฯ จำนวน 5 กลุ่มสาระฯ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ และ ภาษาอังกฤษ

ตารางสอบ

O-NET ปีการศึกษา 2557

doctor_test_results_surprises_1032225 สทศ. ประกาศผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3  ปีการศึกษา 2557 แล้ว ในภาพรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเขตพื้นที่ฯ มีกลุ่มสาระฯ ที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจำนวน 6 กลุ่มสาระฯ มากว่าปีก่อน 1 กลุ่มสาระฯ และมีจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในแต่ละกลุ่มสาระฯ จำนวนมากขึ้น เป็นผลจากการพัฒนาอย่างหนักตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน  และได้นำข้อมูลเข้าระบบ cockpit แล้ว เชิญสืบค้นเพื่อดูสารสนเทศในแง่มุมต่างๆ ได้ใน cockpit (ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล) ตั้งแต่บัดนี้

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

pisaระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA\r\nเว็บไซท์สำหรับฝึกทำและสร้างความคุ้นเคยในการสอบ PISA ซึ่งจะมีการทดสอบจริงในเดือนสิงหาคม 2558 ในการสอบ PISA ครั้งนี้ได้เปลี่ยนจากการทำข้อสอบในเล่มแบบทดสอบเป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบการสอบพร้อมกับการฝึกการทำข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สสวท.ได้ทำระบบสอบออนไล์เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองผ่านสองช่องทาง ได้แก่ http://pisaitems.ipst.ac.th และ http://learningspace.ipst.ac.th ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนก่อน ศึกษาอ่านวิธีใช้งานก่อนเข้าใช้งานจริงได้ในเว็บดังกล่าว แนะนำให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าทดลองใช้งาน