ข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล ทดสอบฯ ประเมินคุณภาพนักเรียน ฯลฯ

รายสะดวก &

เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวัดผลฯ

เพาเวอร์พ้อยและเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลในเรื่องต่างๆ เช่น การลงเอกสารหลักฐานการเรียนฯ การใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบฯ (คำนวณค่า GPA)ในสัดส่วน 70-30 , การใช้ข้อสอบกลาง และใช้เป็นสัดส่วนคะแนน 20% ของคะแนนสอบปลายภาค/ปี , แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ในส่วนที่ีเกี่ยวกับการวัดผลฯ รวมทั้งเรื่องการประเมินอื่น ๆ ตามเอกสารที่แนบ เพื่อครูอาจารย์/ครูที่่ทำหน้าที่ทะเบียน-วัดผลของทุกโรงเรียนศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง (เป็นไฟล์จากการประชุมชี้แจงบุคลากรด้าการวัดผลฯ จัดโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานฯ สพฐ.)

1.เอกสารหลักฐานการศึกษา (อ.พรพรรณ)
2.แนวปฏิบัติในการยกระดับ 8 ข้อ (อ.กัญนิกา)
3.การใช้ข้อสอบกลาง (ลำใย)
4.การจัดการเรียนรู้ประวัติและหน้าที่(อ.ธัญญา)
6.การใช้ o-net จบการศึกษา
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
- ซักซ้อมความเข้าใจเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ศธควบคุมและบังคับแบบ
 

O-NET , O-NET , O-NET

Print ♣♣♣ นับตั้งแต่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ต่อเนื่องเรื่อยมาจนปัจจุบันผ่านไปแล้ว 7 ปีการศึกษา นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร ไม่มีแนวโน้มใดบ่งบอกว่าจะลดความสำคัญลงไปตามกาลเวลา กลับเพิ่มความเข้มข้นและเพิ่มความเครียดให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆ ในปีการศึกษา 2557 ก็จะเป็นปีที่ 8 ของการทดสอบฯ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และปีที่ 7 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558

♣♣♣ การทดสอบ O-NET เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความคิดของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 67 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะนำผลการทดสอบไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนแล้ว ยังต้องนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาด้วย และที่สำคัญคือยังมีหน่วยงานอื่นคือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (สมศ.) นำผลการทดสอบไปเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก ในรอบที่ 3 ที่กำลังผ่านพ้นไป ต่อเนื่องจนถึงการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ.2559 – 2563 ตามเกณฑ์การประเมิน(ฉบับร่าง) ก็ยังคงการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมิน (ปรากฎในตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score ≥ 40.00 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของคะแนนรวมทุกช่วงชั้นที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน) ถือได้ว่าเป็นการทดสอบที่มีความสำคัญทั้งในส่วนตัวนักเรียนเองและส่วนของโรงเรียนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย

♣♣♣ ความพยายามหนึ่งในการยกระดับคุณภาพนักเรียนที่หน่วยงานระดับนโยบายเหนือเขตพื้นที่ขึ้นไปได้นำมาใช้คือการออกประกาศให้ใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน โดยกำหนดสัดส่วนคะแนนที่สถานศึกษาประเมินกับผลการทดสอบ O-NET เป็น 70 : 30 ในปีการศึกษา 2557 และจะขยับไปเป็น 50 : 50 ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับนักเรียนสูงอย่างยิ่ง ในส่วนของโรงเรียนก็จะเช่นเดียวกัน ยิ่งสัดส่วนคะแนน O-NET สูงขึ้นมากเท่าใด และคะแนน O-NET ยังมีระดับต่ำเช่นนี้ต่อไป โอกาสที่นักเรียนบางคนซึ่งมีเกรดเฉลี่ยต่ำอยู่แล้วจะไม่จบการศึกษายิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว เราทุกฝ่ายทั้งส่วนของเขตพื้นที่ สถานศึกษา และนักเรียนได้เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้มากน้อยแค่ไหน จะเลือกใช้แนวทางการยกระดับเกรดหรือคะแนนในส่วนของสถานศึกษา หรือจะเลือกแนวทางการยกระดับคะแนน O-NET ให้มีระดับสูงขึ้น

♣♣♣ อันที่จริงหากทำได้ตามแนวทางแรก ผลในแนวทางที่สองจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แต่หมายความว่าวิธีการในแนวทางแรกจะต้องทำให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนดอย่างแท้จริง จะแตกต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ใช้วิธีปล่อยเกรดปล่อยคะแนนโดยอ้างความสงสาร ซึ่งที่จริงเป็นการทำร้ายนักเรียนทางอ้อม แล้วการที่นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรอย่างแท้จริงจะดูได้จากอะไร สถานศึกษาโดยครูผู้สอนดูได้จากมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่หลักสูตรบอกว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไรและทำอะไรได้บ้าง กระบวนการหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ใดที่ครูผู้สอนใช้แล้วไม่เกิดผลกับนักเรียนต้องมีการปรับเปลี่ยน ไม่มีวิธีการสอนใดที่เป็นสูตรสำเร็จใช้ได้ครอบจักรวาลหรือเหมาะกับนักเรียนทุกคนหรือเหมาะกับนักเรียนในทุกสภาพแวดล้อม เพราะฉะนั้นอย่าฝืนทนใช้วิธีการเดิมที่พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งว่าไม่ได้ผลอีกต่อไปเลย ต้องหาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพื้นฐานและเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมของนักเรียน เมื่อทำแล้วต้องมีการตรวจสอบวัดความก้าวหน้าเป็นระยะโดยอาศัยวิธีการวัดผลและประเมินผลที่มีอยู่หลากหลายวิธี

♣♣♣ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ได้สร้างแบบทดสอบเพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับครูในการตรวจสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้จัดการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3 ทดสอบเพียง 5 กลุ่มสาระหลัก) พร้อมกันทุกโรงเรียนเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ทุกโรงเรียนคงได้ทราบผลการทดสอบนี้เรียบร้อยแล้ว ในผลการทดสอบจะบ่งบอกให้ทราบว่ามาตรฐานใดในแต่ละกลุ่มสาระฯ ที่ยังเป็นปัญหา มาตรฐานใดที่ได้คะแนนต่ำกว่าครึ่งหรือสูงกว่าเพียงเล็กน้อยจัดเป็นมาตรฐานที่ต้องได้รับการเอาใจใส่แก้ไขปรับปรุงอย่างอย่างเร่งด่วน มาตรฐานที่มีคะแนนสูงแล้วก็ไม่ควรประมาท มาตรฐานใดที่มีสัดส่วนของคะแนนในการทดสอบ O-NET สูง ก็ควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ ก่อนที่การทดสอบ O-NET และการวัดผลปลายปีการศึกษาจะมาถึง มาตรฐานการเรียนรู้ในหลายๆ มาตรฐานนั้นครอบคลุมความรู้ความสามารถที่นักเรียนได้เรียนรู้หรือได้ฝึกฝนมาในชั้นก่อนๆ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องคงไม่จำกัดเฉพาะครูที่สอนในชั้นเรียนทั้งสองเท่านั้น

♣♣♣ Bill Gates มหาเศรษฐีผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ Microsoft มหาอาณาจักรธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เคยกล่าวไว้ว่า “I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.” มาลองเป็น lazy person กันดูบ้างก็ดี แต่ต้องเป็น lazy person ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน มีผลสำเร็จเป็นเป้าหมายที่จะต้องทำให้ได้ไปให้ถึง ทำน้อยแต่ได้ผลมาก เผื่อว่าจะได้มีวิธีการง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนวุ่นวายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ผังแบบทดสอบ(Test Blueprint) รูปแบบข้อสอบ(Item Form) ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET 57

blueprint   สทศ.ออกเอกสารแจ้งผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) จำนวนข้อสอบแยกตามรูปแบบของข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ สำหรับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 เป็นฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงสีของกระดาคำตอบ) (2 ตค.57)  ครูอาจารย์ควรดาวน์โหลดไปศึกษาและเตรียมการ เพราะมีรายละเอียดว่าแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ออกข้อสอบกี่ข้อ กี่คะแนน บางมาตรฐานฯ ก็ไม่ได้ออกสอบ และรูปแบบข้อสอบแบบต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระฯ  คลิกเพื่อดาวน์โหลดได้ที่นี่

คุณครูจ๋า…เมื่อไหร่จะว่างสอนหนู?

451FE98021D34D9FBD8EF4BE91AB75C9

ไปอ่านข่าวแสบๆคันๆ อยู่ข่าวหนึ่ง เรื่อง "คุณครูจ๋า…เมื่อไหร่จะว่างสอนหนู? "  สะท้อนปัญหาที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  ถ้าหากมาเก็บข้อมูลที่บางเขตพื้นที่ อาจต้องเพิ่มวันประเมิน 3 in 1 เข้าไปอีกสัก 10 วัน  ไปดูข่าวเรื่องเต็มได้ที่   http://bit.ly/1nPk2c7

รายงานผลการประเมินฯ LAS ป.2, ป.5, ม.2

donald02 ได้รับผลรายงานผลการประเมินฯ LAS  ในชั้น ป.2, ป.5, ม.2  แล้ว  โรงเรียนสามารถดาวนโหลดไฟล์ค่าสถิติระดับเขต(รัฐ) ระดับเขต(เอกชน) คะแนนรายบุคคล ฯลฯ ได้ทางช่องดาวน์โหลด เลือกปีการศึกษา 2556  เลือกไฟล์รายการที่ต้องการ